Day #1 Airport/Kilkenny 2023Day #2 Kilkenny 2023Day #3 Cashel 2023Day #4 Travel Day/Cork 2023Day #5 Cork 2023Day #6 Travel Day/Killarney 2023Day #7 Killarney 2023Day #8 Travel Day to Galway 2023Day #9 Galway 2023Day #10 Galway/Cliffs of Moher 2023Day #11 Travel Day/Sligo 2023Day #12 Sligo 2023Day #13 Travel Day/Derry 2023Day #14 Derry 2023Day #15 Travel Day/Belfast 2023Day #16 Belfast 2023Day #17 Travel Day/Dublin 2023Day #18 Dublin 2023Day #19 Free Day/Dublin 2023